2014 Sopimusehdot - Mixem.net Tekstiviesti Yritysliittymä
1. Sopimusosapuolet ja sopimuksen voimaan tulo Tämän sopimuksen osapuolina ovat Mixem Solutions Oy (jäljempänä Mixem) sekä palvelua käyttävä yritys (jäljempänä Asiakas). Asiakas hyväksyy oheiset sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä allekirjoittamalla tilauslomakkeen tai lähettämällä tietonsa Mixem Solutions Oy:n tietokoneelle (sähköisen "Rekisteröidy" lomakkeen täyttö). Sopimus astuu Mixemin puolelta voimaan ja Yritysliittymä avautuu kun asiakas on maksanut tilauksen Suomen Verkkomaksut Oy:lle.
2. Sopimuksen kohde Tällä sopimuksella sovitaan Asiakkaan käyttöoikeudesta Mixem.netin tietoverkkoon, josta jäljempänä käytetään nimitystä Mobiili-verkko ja Mixem.netin tarjoamista Mobiili-verkkoon liittyvistä palveluista, alla mainituin ehdoin. Sopimus on tarkoitettu vain yritysasiakkaille. Asiakkaan pitää kuulua Ennakkoperintärekisteriin.
3. Mixem.netin vastuu 3.1 Mixem.netin tehtävä on luovuttaa Asiakkaalle avainsana, käyttäjätunnus ja salasana sekä ylläpitää asiakkaan web-palvelintilaa, jos niin on sovittu. Palvelujen sisällöstä on tehty erillinen sopimus (tilaussopimus).
3.2 Mixem.netin osalta oman tietoverkon viat korjataan mahdollisimman pian, kuitenkin normaalina työaikana. Mikäli katsotaan aiheelliseksi Mixem.netlla on oikeus keskeyttää Asiakkaan pääsy Mixem.netin tietoverkkoon. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli mahdollista.
3.3 Mixem.net vastaa vain vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä. Vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään kahden (2) kuukauden Mixem.netin asiakkaan kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Vahingonkorvausta on vaadittava Mixem.netiltä kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai viivästystapauksissa siitä, kun toimitus on tapahtunut. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja Mixem.net ei korvaa. Asiakas huolehtii omaisuutensa vakuutuksesta, joka on annettu vieraaksi omaisuudeksi Mixem.netlle. Asiakas vastaa myös mahdollisesta oman liiketoimintansa keskeytymisen vakuuttamisesta siltä osin kun se on riippuvaista Mixem.netin palveluista.
3.4 Mixem.net ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä.
3.5 Mixem.net ei vastaa tietoverkosta tai jostain muualta tulevasta asiakkaaseen tai tietojärjestelmään, laitteet ohjelmineen mukaan lukien, kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta tai muusta vastaavasta seikasta.
3.6 Mixem.net ei vastaa konsulttivirheistä, eikä muidenkaan kolmansien osapuolten virheistä.
3.7 Mixem.netillä on oikeus tehdä varmuuskopioita siitä tiedosta, jota sen koneelle on lähetetty. Mixem.netillä on oikeus luovuttaa Asiakas- ja Tunnistetietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
3.8 Mixem.netillä on oikeus tutkia asiakkaan Mixem.netin palvelimille tekemiä palveluja ja tarvittaessa poistaa niitä tai estää niiden käyttö jos ne ovat hyvän tavan vastaisia tai rikkovat viranomaismääräyksiä tai muuten eivät ole tämän sopimuksen tai muiden Mixem.netin ehtojen mukaisia.
4. Asiakkaan vastuu 4.1 Asiakas vastaa kaikista tietoverkon käyttöä varten tarvittavista laitteista, yhteyksistä ja tuotteista sekä niiden tarvittavasta suojaamisesta.
4.2 Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa käytöstä ja sitoutuu säilyttämään salasanansa siten ettei se joudu sivullisten tietoon. Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tehdystä tieto- ja mobiili-liikenteestä. Asiakas on velvollinen palauttamaan Mixem.netille kaiken Mixem.netin omaisuuden mukaan lukien käyttäjätunnuksen sekä lopettamaan Mixem.netin immateriaalioikeuksien käyttämisen viivytyksettä tämän sopimuksen lakattua, tapahtuipa se mistä syystä tahansa.
4.3 Asiakas käyttää tietoverkkoa omalla vastuullaan, sekä vastaa toiminnastaan siellä. Asiakas muun muassa vastaa käyttämänsä materiaalin käyttöoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas on myös vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista.
4.4 Asiakas ei kuormita Mixem.netin tietokoneita pitämällä niissä enempää tietoa kuin on erikseen sovittu tai muutoinkaan käytä Mobiili-verkkoa teknisesti erikseen sovitun vastaisesti.
4.5 Asiakas vapauttaa Mixem.netin ja sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita Asiakkaan toimet tai toiminta Internet- ja GSM-verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.
4.6 Asiakas vastaa siitä, ettei hänen tekemänsä palvelu riko Viestintäviraston tai Kuluttajaviraston asettamia säädöksiä ja määräyksiä. (www.ficora.fi, www.kkv.fi). Mikäli asiakkaan palvelun johdosta aiheutuu Mixem.netille viranomaiskyselyitä, on Mixem.netillä oikeus veloittaa selvityksistä asiakkaalta hinnastonsa mukainen tuntiveloitus, 129 euroa tunti (alv 0%).
4.7 Tässä sopimuksessa sanottu sääntelee tyhjentävästi Mixem.netin vastuun sopimusrikkomuksen johdosta sekä Mixem.netin vahingonkorvausvastuun.
5. Maksut 5.1 Asiakas maksaa liittymismaksun ja käyttömaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti Suomen Verkkomaksut Oy:n tilille. Laskutusjakson asiakas on valinnut tilauslomakkeessa. Laskutus tapahtuu etukäteen. Asiakassuhde ja laskutuskausi alkaa tilauksen vastaanotosta.
5.3 Mixem.netillä on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnanmuutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaan tuloa laskun yhteydessä tai muutoin sähköpostilla.
5.4 Mixem.netillä on oikeus tietoverkkoon ja siihen kohdistuviin muutoksiin. Mahdollisista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas itse.
5.5 Mixem.netillä on oikeus muuttaa hinnoittelua tai irtisanoa sopimus tai estää tietoverkon käytön välittömästi, jos Asiakkaan aiheuttama liikenne poikkeaa runsaasti normaalista liikenteestä ja samoin voidaan menetellä jos asiakkaan palvelut kuormittavat Mixem.netin tietoverkkoa tai sen laitteita huomattavasti. Vastaavasti Mixem.net voi irtisanoa sopimuksen tai estää tietoverkon käytön mikäli on syytä epäillä että asiakkaan palvelut tai liikenne on hyväntavan vastaista tai epäilyttävää.
6. Sopimuskokonaisuus Tämä sopimus yhdessä muiden edellä mainituista palveluista tehtyjen sopimusten kanssa muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden edellä mainittujen palvelujen osalta.
7. Voimassaolo Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli irtisanominen tapahtuu laskutusjakson alkamisen jälkeen astuu irtisanominen voimaan jakson päätyttyä. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli ei noudata näitä sopimusehtoja. Mixem.net voi purkaa sopimuksen etenkin, jos Asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan, Asiakas on tuomittu ulosmittauksessa varattomaksi, Asiakas häiritsee muuta verkkoliikennettä tai Asiakas käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Sopimuksen päättyessä kesken sopimuskauden etukäteen veloitettuja maksuja ei palauteta.
8. Sopimuksen siirtäminen Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen ilman Mixem.netin kirjallista lupaa. Mixem.netillä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.
9. Erimielisyydet Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Mixem.netin kotipaikkakunnalla Espoon käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen ja siitä johtuvien riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia. Mixem.net pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen sekä hintojen muutoksiin. Kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot on aina nähtävissä verkkosivuilla osoitteessa www.mixem.net.